Tản mạn về Unit Test

AUTHOR: Wolverine


Unit Test là gì ?

UT là hoạt động để kiểm thử cho một đơn vị trong chương trình phần mềm nhằm đảm bảo đơn vị phần mềm đó hoạt động đúng.

UT bao gồm 2 thành phần cơ bản sau:

Tại sao phải UT?

UT được thực hiện bởi team phát triển nhằm:

  • Đảm bảo chất lượng của phần mềm.
  • Phát hiện lỗi sớm.
  • Giảm effort đảm bảo chất lượng và effort chỉnh sửa (correction cost).

Biểu đồ chi phí tương ứng với các phase mà lỗi được phát hiện. Lỗi càng phát hiện muộn thì chi phí để chỉnh sửa, test lại ở các phase sau càng lớn.

Read More


Post Views: 157